Bemutatkozás

Egyházközségünknek az 1.525 fős Átány település ad otthont, mely az Észak-magyarországi régióban található, azon belül is Heves megye déli részén. A járási székhelytől, Hevestől, körülbelül 6 kilométerre északkeletre fekszik, a megyeszékhelytől (Eger) pedig 40 km-re.

Az Átányi Református Egyházközség az Egervölgyi Református Egyházmegye területéhez tartozik. Az említett egyházmegye pedig a Tiszáninneni Református Egyházkerület részét képezi. A felsorolt, felettes egyházi szervekkel meglehetősen jó viszonyt tartunk fenn. Elvi támogatásuk felől biztosítottak minket a pályázat benyújtását megelőzően. Külön üdvözölték e pályázati konstrukció, a megye lakosságára gyakorolt, pozitív hatásait.

A református hitélet viszonylag korán, valószínűsíthetően már a XVI. század közepén megindult a településen. Az istentiszteleteknek ma is helyet adó templomnak, egy XV. században épült gótikus templom adta az alapját. Az épület a XVIII. századig többször kibővítésre került, majd 1781-től, többszöri kérelmezésre, átépítési munkálatok kezdődtek meg rajta. A XIX. századra – a felújításoknak köszönhetően – már csak a szentély emlékeztetett a XV. századi gótikus templom stílusára. 1985 óta, a hagyományos, hitélettel összefüggő alkalmakon kívül, számos kulturális eseménynek ad helyet templomunk (pl. orgonaverseny, különböző helyi ünnepségek).

Az Átányi Református Egyházközség anyaegyházközség, miként ahogy az kiolvasható a csatolt egyházfőhatósági igazolásunkból is. Ennek megfelelően egyházközségünk önállóan teljesíti feladatait, lelkipásztori állást tart fenn. Presbitériummal, önálló anyakönyvvezetéssel és pénzgazdálkodással bír.

Az egyházközségünk tisztviselőinek (Pl. gondok, presbitériumi tagok, lelkész) megválasztását, illetve bizonyos ügyek presbitérium elé való terjesztését az egyházközségi közgyűlés végzi. Közgyűlésünk csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a bejegyzett egyháztagok legalább 10%-a vesz részt rajta.

A presbitériumunk, egyházközségünk vezető testülete, évente legalább négyszer ülésezik, de rendkívüli esetekben akár ennél többször is. Ezekről az ülésekről jegyzőkönyvek készülnek. A hatályos egyházi és állami törvényekkel összhangban, szabályozza – határozathozatal formájában – egyházközségünk mindennapi működését. Az alábbi feladatokat látja el:

§  költségvetés elfogadása és felterjesztése az egyházmegye felé,

§  az egyházközség ingó és ingatlan tulajdonát kezeli és karbantartja,

§  képviselőket választ és szavaz felsőbb egyházi hatóságok tagjainak és tisztviselőinek megválasztásánál,

§  egyháztagokkal szemben gyakorolja az egyházfegyelmet,

§  az egyházközség feladatainak (istentisztelet, misszió, lelki gondozás, stb.) ellenőrzése, felügyelete.

Presbitériumunkon belül vannak bizottságok is, melyek egy-egy meghatározott részfeladat teljesítéséért felelősek. Ilyen például a gazdasági bizottság, mely az egyházközség gazdálkodását vizsgálja, ellenőrzi, illetve az ezzel kapcsolatos ügyeket tárgyalja. Javaslatot tesz a presbitériumnak gazdasági ügyekben.

Egyházközségünk élén Ferenczfi Zoltán lelkipásztor áll, míg a gondnoki (világi) pozíciót Galvács Sándor János tölti be.

Hatékonyan működünk együtt a helyi nevelési-oktatási intézményekkel. Ezek közül különösen kiemelendő, az egyházunk fenntartásában működő, Eötvös József Református Oktatási Központ Átányi Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája. Az iskolán belüli áhítatokat, lelki gyakorlatokat az iskolalelkész végzi, aki a mindenkori átányi lelkész. Utóbbi felel az intézmény református jellegének megtartásáért is. A helyi presbitérium segíti az egyházat – mint fenntartót – abban, hogy figyelemmel kíséri az említett tanintézmény működését és probléma esetén jelzéssel él a felsőbb egyházi hatóságok felé.

A hagyományos pasztorációs tevékenységünkön túl, számtalan iskola utáni, főként közösségformáló, program szervezése kapcsolható egyházközségünkhöz. Munkánkkal, a szórakoztatáson és a közösségépítésen túl, segíteni kívánjuk a nehéz szociális körülmények között élő – főleg roma – fiatalság tanulmányi felzárkózását, ezzel csökkentve az iskolai lemorzsolódás bekövetkezésének esélyét.

Küldetésünk részét képezi továbbá, a pályázati felhívással összhangban, a cigányok esélyegyenlőségének megteremetése (cigánymisszió). Karitatív akcióink alkalmával, számos roma rászorulón tudtunk és tudunk segíteni. A tervezett projektünk megvalósulása esetén, pedig még több, még színesebb kulturális programok megrendezésére kapnánk lehetőséget, melyek révén sokkal nagyobb számban tudnánk bevonni roma és nem roma családokat egyaránt.

Nem titkolt céljaink közé tartozik a gyülekezetünk és a gyülekezetünkön kívüliek között meglévő viszony javítása, az egymáshoz való közeledés elősegítése és a helyi cigány családok bevonásával, sikeres társadalmi integrációjuk elősegítése. A kulturális, települési programok megrendezése alkalmával, sikeresen tudtunk együttműködni a helyi civil szervezetekkel, illetve az átányi községi önkormányzattal.

Átányi Református Egyházközség